POLITYKA PRYWATNOŚCI
I. Postanowienia ogólne

1.      Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników strony internetowej www.zdrowiedokwadratu.com
2.      Serwisem jest strona internetowa znajdująca się pod adresem: https://zdrowiedokwadratu.com wraz z podstronami, w tym także wszelkie aplikacje znajdujące się na tej stronie.
3.      Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z serwisu w jakimkolwiek zakresie,
a w szczególności dokonująca zakupu planów dietetycznych i treningowych.

II. Przetwarzanie danych

Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z:
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), dalej: RODO,
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.
z dnia 2019.09.19),
ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03 ze zm.) oraz
ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z dnia 2019.12.20 ze zm.),
w tym zgodnie z zakresem udzielonej zgody.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Olga Honyak, dalej: Administrator.
Cel przetwarzania danych osobowych to realizacja usług Serwisu – na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Zakres przetwarzania danych osobowych osoby dokonującej zakupu planów dietetycznych na https://zdrowiedokwadratu.com  to:
Imię,
Nazwisko,
Adres e-mail.
Ponadto https://zdrowiedokwadratu.com zbiera następujące informacje o użytkownikach:
Nazwa firmy,
Ulica,
Kod pocztowy,
Miejscowość,
Telefon,
Masa ciała,
Wiek,
Wzrost,
Obwód talii,
Obwód bioder,
Obwód brzucha,
Obwód ramienia,
Obwód uda,
Wizerunek,Alergie
Przebyte choroby


Dodatkowe informacje pobierane w trakcie dokonywana zakupów na https://zdrowiedokwadratu.com lub korzystania z Serwisu:
Adres IP,
Data i godzina zakupu,
Nazwa, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej.
Prawa Użytkownika – Administrator respektuje prawa przysługujące każdej osobie, której dane są przetwarzane, w tym prawa:
dostępu do danych,
do sprostowania danych,
do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
do ograniczenia przetwarzania danych,
do przenoszenia danych,
do wniesienia sprzeciwu,
do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w inny sposób istotnie na nią wpływa.
Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Użytkownik, którego dane są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jego prawa zostały naruszone.
Okres przechowywania danych – dane osobowe Użytkownika wynikające z dokonania zakupu pakietów dietetycznych i treningowych będą przetwarzane przez okres, współpracy dietetycznej lub treningowej. Jeżeli jest to uzasadnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dane osobowe Uczestników przechowywane są także przez okres przewidziany prawem.
Odbiorcy danych – do danych Użytkownika mogą mieć dostęp pracownicy oraz podwykonawcy Administratora (podmioty przetwarzające), np. firmy prawnicze, informatyczne.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zakupu planów dietetycznych.
Uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie lub usunięcie danych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail  na adres ola.honyak@gmail.com: lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres: Olga Honyak, ul.Kolejowa 16, Sadowice 55/080
Administrator nie dokonuje obrotu danymi i nie przekazuje danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, niż wskazane powyżej, bez zgody Użytkownika.
Przetwarzane dane osobowe mogą jednak zostać udostępnione bez zgody Użytkownika uprawnionym organom publicznym na ich żądanie znajdujące oparcie w obowiązujących przepisach lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń właściwych organów.
Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji, jeżeli są wykorzystywane, odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL. Komunikaty informacyjne, promocyjne i ofertowe przesyłane są na adres poczty elektronicznej Użytkownika wyłącznie po wyrażeniu przez niego stosownej zgody marketingowej.
Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Dane osobowe podane przez Użytkownika nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

III. POLITYKA COOKIES

Dla Państwa wygody strona https://zdrowiedokwadratu.com używa plików cookies aby dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.
Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne Administrator informuje, że gromadzi informacje o Użytkowniku za pośrednictwem plików “cookies”.
W niniejszym ustępie określone są zasady zapisywania, przechowywania oraz dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą stosowania plików cookies.
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności są to niewielkie informacje tekstowe, które zapisywane i przechowywane są na urządzeniach końcowych Użytkownika, za pośrednictwem których możliwe jest korzystanie ze strony internetowej https://zdrowiedokwadratu.com


Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego działania jego stron internetowych, zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu w zakresie wybranego języka, marketingu bezpośredniego, zapewnienia większego bezpieczeństwa, w tym aby wykryć ewentualne oszustwa czy nadużycia.
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu. Zmian tych można dokonać za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w używanej przeglądarce internetowej.
Strona https://zdrowiedokwadratu.com  wykorzystuje dwa rodzaje cookies:
wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających),
funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika) takie jak:
cookies google-analytics.com lub google search console – służą do prowadzenia statystyk dla witryny; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.
Serwisy obce, do których może odsyłać strona https://zdrowiedokwadratu.com, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom Użytkownika.
W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.
Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.
Poniżej zaprezentowano sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:
Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.
Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
IV. Postanowienia końcowe
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Dane osobowe przetwarzane są z uwzględnieniem poufności oraz integralności.
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione w Serwisie.